Μέθοδοι και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης

Στο δεύτερο άρθρο της σειράς, θα παρουσιάσουμε τις δύο κύριες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις: Σύγχρονη και Ασύγχρονη διαδικασία μάθησης.


Η διαδικασία ασύγχρονης μάθησης

Οι φοιτητές μπορεί να είναι ή να μην είναι εξοικειωμένοι με τα εργαλεία και τις πλατφόρμες διδασκαλίας που έχει επιλέξει το ίδρυμα. Ας υποθέσουμε, για λόγους επιχειρηματολογίας, ότι οι μαθητές δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών/εργαλείων για σύγχρονη ή ασύγχρονη μάθηση. Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης θα ήταν φυσικά η εκπαίδευσή τους.

Για να ξεκινήσουν, οι καθηγητές τους θα πρέπει να οργανώσουν διαδικτυακά σεμινάρια ή διαδικτυακά σεμινάρια για την παρουσίαση αυτών των εργαλείων στους μαθητές. Η πρώτη φάση της εκπαίδευσης των φοιτητών θα περιλαμβάνει ουσιαστική εκπαίδευση στη χρήση των εργαλείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για σύγχρονη μάθηση, ώστε στη φάση 2 οι φοιτητές να μπορούν να εκπαιδευτούν και στη χρήση των πλατφορμών ασύγχρονης μάθησης.

Στην αρχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι πολύ σημαντικό να καθοριστούν οι βασικοί κανόνες τόσο για τη σύγχρονη όσο και για την ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ Καθηγητή – Φοιτητή και Φοιτητών – Φοιτητών (χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη πλατφόρμα σύγχρονης επικοινωνίας).

Μέθοδοι και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης

Η δημιουργία ενός “Εκπαιδευτικού Συμβολαίου” μεταξύ όλων των συμμετεχόντων είναι πολύ σημαντική και αυτό θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικής συμφωνίας (εφικτό σε ένα διαδικτυακό φόρουμ ασύγχρονης επικοινωνίας). Αυτό το “Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο” θα συμπεριληφθεί αργότερα στους όρους και τις προϋποθέσεις επικοινωνίας για τη χρήση ασύγχρονων μεθόδων μάθησης.

Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα(σχολεία K12, κέντρα εκμάθησης γλωσσών, σχολεία προετοιμασίας κ.λπ.) έχουν ήδη υιοθετήσει πλατφόρμες ασύγχρονης μάθησης για να υποστηρίξουν την κανονική διαδικασία διδασκαλίας τους στη φυσική τάξη. Η χρήση ασύγχρονων πλατφορμών σε συνδυασμό με τη συμβατική διδασκαλία είναι μια έννοια γνωστή ως μικτή μάθηση.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι όλα τα συμμετέχοντα μέρη (διοίκηση, προϊστάμενοι, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι), έχουν ήδη υιοθετήσει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για την ορθή χρήση των επιμέρους εργαλείων που περιέχονται σε κάθε μία από τις πλατφόρμες. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη γνωρίζουν τη δομή των πλατφορμών, τα συγκεκριμένα εργαλεία επικοινωνίας και ανάθεσης, τους ρόλους και τους περιορισμούς τους, καθώς και όλα όσα περιλαμβάνονται στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης σε ένα φυσικό περιβάλλον διδασκαλίας.

Επομένως, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι ότι τα επίπεδα επικοινωνίας και συνεργασίας πρέπει να επαναξιολογηθούν ώστε να ενταχθούν στο “εκπαιδευτικό συμβόλαιο” που έχει συναφθεί μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους. Θέματα που απαιτούν τη χρήση των εκπαιδευτικών πλατφορμών κάθε μέρα μπορεί τώρα να χρειάζονται πρόσβαση μόνο μερικές φορές την εβδομάδα. Η συχνότητα θα καθορίζεται καθώς η εικονική τάξη προχωράει (παρόμοια με τη φυσική διαδικασία διδασκαλίας).

Πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή της ασύγχρονης μάθησης

Με την υπόθεση ότι οι μαθητές έχουν εμπειρία στη χρήση των πλατφορμών για σύγχρονη μάθηση (όπως περιγράφηκε προηγουμένως), αυτό που πρέπει να συμβεί (μετά την αναθεώρηση των όρων χρήσης λόγω της έκτακτης ανάγκης) είναι η ενημέρωση της πλατφόρμας με νέο εκπαιδευτικό υλικό. Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών πλατφορμών με νέο εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι χρήσιμη για αυτοδιδασκαλία και εξ αποστάσεως μάθηση.

Εκπαιδευτικό υλικό που θα βοηθήσει τους μαθητές να ασχοληθούν μόνοι τους με δραστηριότητες με τη χρήση λογιστικών φύλλων. Αυτά τα λογιστικά φύλλα θα πρέπει να δημιουργηθούν προσεκτικά με τη συμπερίληψη κατάλληλων οδηγιών, εύληπτων επεξηγήσεων και κατάλληλων περιγραφών για τη χρήση πρόσθετων πηγών μάθησης (ιστότοποι, λογισμικό, άρθρα, κεφάλαια βιβλίων κ.λπ.) Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να ενσωματωθούν προσεκτικά, με υποστηρικτικό και περιγραφικό τρόπο, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Για παράδειγμα, όταν στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνεται μια προσομοίωση πειράματος, η οποία προορίζεται για τους μαθητές να “διεξάγουν” ένα εικονικό πείραμα ή για τους μαθητές να παρακολουθούν προσεκτικά ένα βίντεο ενός φυσικού φαινομένου ή μιας ιστορικής μάχης, πρέπει να περιλαμβάνεται εξήγηση σχετικά με την ορθή χρήση.

Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, όπως τα λογιστικά φύλλα για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως, πρέπει να περιέχει εξηγήσεις για τους μαθητές, καθώς και χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες. Για παράδειγμα, τα κόκκινα μόρια δεν είναι στην πραγματικότητα κόκκινα, αλλά έχουν χρωματιστεί για να διακρίνονται από τα υπόλοιπα μόρια (στα οποία για παράδειγμα έχουμε δώσει μπλε χρώμα) ή στην περίπτωση ενός βίντεο που περιέχει μια ιστορική μάχη, μπορεί να δηλώνει ότι το βίντεο έχει δημιουργηθεί από μια χώρα με προκατάληψη προς τη συγκεκριμένη μάχη λόγω της έκβασης της μάχης.

Επιπλέον, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι για την εκτέλεση προσομοιώσεων επιστημονικών πειραμάτων ή την προβολή βίντεο ενδέχεται να χρειάζεστε πρόσθετα εργαλεία (πρόσθετα). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε σαφείς οδηγίες σε γραπτή μορφή ή με τη μορφή εκπαιδευτικού βίντεο.

Η διδακτική υποστήριξη θα βοηθήσει σταδιακά τους μαθητές να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό υλικό που παρακολουθούν (σε μια προσομοίωση ή ένα βίντεο) και, με την κατάλληλη καθοδήγηση, αυτό μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές να επιλύσουν μόνοι τους τυχόν τεχνικά προβλήματα (π.χ. εγκατάσταση αdd-on) που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Με την ενδυνάμωση των μαθητών με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν επιτέλους να έχουν το χρόνο και να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία, τη “μάθηση”, και ταυτόχρονα να αναπτύξουν περισσότερες τεχνικές γνώσεις.

Οι προαναφερθείσες πληροφορίες μπορεί να μεταδίδονται ευκολότερα στο περιβάλλον μιας φυσικής αίθουσας διδασκαλίας, αλλά λόγω της απουσίας φυσικής επαφής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η διαθεσιμότητα της ολόπλευρης υποστήριξης των σπουδαστών καθίσταται κρίσιμο μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Με σταδιακό και ασφαλή τρόπο, μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα πρέπει να εισάγονται σε τρόπους ανάπτυξης μετα-μαθησιακών ικανοτήτων (αυτομάθηση, αυτορρύθμιση). Η ικανότητα των μαθητών να αξιολογούν τις επιδόσεις τους είναι πολύ σημαντική για την προσωπική και ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη.

Η χρήση αυτών των ψηφιακών εργαλείων στη φυσική τάξη θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί, εκτός αν η τάξη ήταν εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ακόμη καλύτερα με αίθουσες με οικοσύστημα 1-1 (κάθε μαθητής θα είχε ένα iPad, tablet ή άλλη κινητή συσκευή).

Η σύγχρονη διαδικασία μάθησης

Σε όλες τις μορφές διδασκαλίας, η μέθοδος ή το μοντέλο που χρησιμοποιείται για την εμπλοκή των μαθητών παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην περίπτωση της φυσικής διδασκαλίας, η συνήθης μέθοδος που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη είναι η απλή παρουσίαση, η συζήτηση και η υποβολή ερωτήσεων για το θέμα και η χρήση υλικού παρουσίασης ή παραδειγμάτων για υποστήριξη. Οι μαθητές από την πλευρά τους παρακολουθούν την παρουσίαση, κάνουν ερωτήσεις, εκτελούν πειράματα και σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους και τον καθηγητή τους απαντούν σε προβλήματα, βρίσκουν λύσεις, επιλύουν προβλήματα και, στο τέλος, αξιολογούν όλες τις δραστηριότητες.

Αυτό το μοντέλο διδασκαλίας είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό. Η χρήση του πρέπει να ακολουθείται στη σύγχρονη ηλεκτρονική διδασκαλία για πρακτικούς και συναισθηματικούς/ψυχολογικούς λόγους. Οι μαθητές έχουν μάθει μέσα στα χρόνια να λειτουργούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο στην τάξη και αυτό κάνουν αποτελεσματικά, οπότε η διατήρηση της ίδιας μεθόδου για τη διδασκαλία σε μια εικονική τάξη είναι πολύ πρακτική. Η διατήρηση της ηλεκτρονικής μεθόδου διδασκαλίας είναι σημαντική από συναισθηματική/ψυχολογική άποψη, ώστε οι μαθητές να μη φοβούνται με όλες τις αλλαγές που έχει επιφέρει η κρίση στη ζωή τους.

Ταυτόχρονα, είναι μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που προσφέρει η υιοθέτηση καινοτόμων διαδικτυακών μεθόδων διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών διδασκαλιών και ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθούν εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων του ψηφιακού περιβάλλοντος. Αυτές οι διαδικτυακές μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν την ανεστραμμένη τάξη, την PBL – μάθηση με βάση το έργο, την ομαδική εργασία/συνεργασία μέσω π.χ. Jigsaws, την παιγνιώδη μάθηση, τη μάθηση με βάση το παιχνίδι, τη μάθηση με βάση το πλαίσιο και πολλές άλλες.

Αυτές οι μέθοδοι διδασκαλίας (υπάρχουν πολλές άλλες μέθοδοι) σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία μπορούν να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης των μαθητών, καθώς και να τους βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων και στις δεξιότητες επικοινωνίας/συνεργασίας. Το πιο σημαντικό συμπέρασμα από αυτές τις μεθόδους διδασκαλίας είναι το γεγονός ότι αυξάνουν την εμπλοκή των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό υλικό. Ταυτόχρονα, μπορείτε να πείτε ότι αυτές οι μέθοδοι δημιουργούν επίσης ένα περιβάλλον που καλλιεργεί την ακαδημαϊκή καινοτομία και ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των μετα-μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών.

Ανακεφαλαίωση

Με το εκπαιδευτικό υλικό που οι εκπαιδευτικοί έχουν δημιουργήσει (ή επεξεργαστεί) και στη συνέχεια μεταφορτώσει στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, η διαδικασία της σύγχρονης μάθησης μπορεί να ξεκινήσει με ασφάλεια. Αυτό πρέπει να γίνεται σε αρμονία με το “Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο”. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να έχουν κατά νου τις εγγενείς δυσκολίες και προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν λόγω των μοναδικών συνθηκών επικοινωνίας αποκλειστικά από απόσταση.

Με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα μαθησιακά “στοιχεία” (τάξη, επικοινωνία και υλικό που έχει αναρτηθεί ασύγχρονα) τα κενά μπορούν να καλυφθούν και να συμπληρωθούν με τη χρήση έξυπνων εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Έτσι, η εκπαιδευτική κρίση μπορεί να μετατραπεί σε εκπαιδευτική ευκαιρία.


Στο τρίτο και τελευταίο άρθρο αυτής της σειράς, θα μοιραστούμε μια σειρά πρακτικών προτάσεων και συμβουλών που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στον αγώνα τους να εφαρμόσουν εργαλεία εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που έφερε η πανδημία COVID-19. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυσκολίες που δημιουργούνται από την έλλειψη φυσικής εγγύτητας μαθητών και εκπαιδευτικών στην τάξη σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης;

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν διαδικτυακά σεμινάρια ή διαδικτυακά σεμινάρια για να εισαγάγουν τους φοιτητές τόσο στα σύγχρονα όσο και στα ασύγχρονα εργαλεία μάθησης, διασφαλίζοντας ότι κατανοούν πώς να πλοηγούνται αποτελεσματικά στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τι είναι το “Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο“;

Ένα Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο θεσπίζει βασικούς κανόνες επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών τόσο σε σύγχρονες όσο και σε ασύγχρονες μαθησιακές συνθήκες, εξασφαλίζοντας σαφείς προσδοκίες και ευθύνες.

Πώς μπορεί η μικτή μάθηση να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς;

Η μικτή μάθηση συνδυάζει πλατφόρμες ασύγχρονης μάθησης με συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να ενσωματώνουν απρόσκοπτα τις διαδικτυακές και τις μη διαδικτυακές μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Δέσμευση των μαθητών

Το μέλλον της εκπαίδευσης: Φόρμουλα τριών βημάτων για να επαναπροσδιορίσουμε τη μάθηση

Ανακαλύψτε μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην εκπαίδευση που υπερβαίνει τις παραδοσιακές μεθόδους. Μάθετε πώς να προάγετε τη δημιουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και τις ουσιαστικές συνδέσεις στην τάξη.

Διαβάστε περισσότερα "
EdTech

Δημιουργία τάξεων χωρίς αποκλεισμούς: 10 στρατηγικές για εκπαιδευτικούς και διευθυντές

Μάθετε 10 τρόπους για να δημιουργήσετε τάξεις χωρίς αποκλεισμούς για την επιτυχία των μαθητών και την κοινωνική-συναισθηματική ευημερία. Ιδανικό για καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους.

Διαβάστε περισσότερα "
Δέσμευση των μαθητών

Βασικές έννοιες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πώς να την εισαγάγετε στον εκπαιδευτικό σας οργανισμό

Ο Classter και ο καθηγητής Σωτηρόπουλος εγκαινιάζουν μια σειρά άρθρων για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία τους με πρακτικές συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα "

Επιλογή του συντάκτη

Ανακαλύψτε τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της πολύγλωσσης υποστήριξης στα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών K12. Ξεπεράστε τα γλωσσικά εμπόδια, ενισχύστε τη γονική δέσμευση και προωθήστε την επιτυχία των μαθητών.
Ανακαλύψτε πώς τα Συστήματα Πληροφόρησης Μαθητών (SIS) έχουν καθοριστική σημασία για την επίτευξη των προτύπων ISTE, γεφυρώνοντας τη θεωρία με την πράξη.
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.