Σύστημα διαχείρισης σχολείων (SMS) – Ανασκόπηση της αγοράς

Τι περιλαμβάνει το Σύστημα Διαχείρισης Σχολείων;

Το σύστημα διαχείρισης σχολείων είναι ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα των μαθητών. Παρέχει ικανότητες όπως η εγγραφή των μαθητών στις τάξεις, η τεκμηρίωση των βαθμών και των αναλυτικών βαθμολογιών κάθε μαθητή και άλλα στοιχεία αξιολόγησης. Επιπλέον, ένα SMS χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό των προγραμμάτων σπουδών των μαθητών, την καταγραφή της παρουσίας τους και τη διαχείριση όλων των αναγκών που σχετίζονται με τους μαθητές σε ένα σχολείο.

Τα συστήματα διαχείρισης σχολείων ποικίλλουν ως προς το μέγεθος, το πεδίο εφαρμογής και τις ικανότητες, από πακέτα που εφαρμόζονται σε σχετικά μικρούς οργανισμούς για την κάλυψη μόνο των αρχείων των μαθητών, έως λύσεις σε επίπεδο επιχείρησης, οι οποίες στοχεύουν στην κάλυψη των περισσότερων πτυχών της λειτουργίας μεγάλων οργανισμών και των ηλεκτρονικών σχολείων τους με σημαντική τοπική ευθύνη. Πολλά συστήματα μπορούν να κλιμακωθούν σε διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας, με την αγορά πρόσθετων “ενοτήτων” και συνήθως διαμορφώνονται από τα ιδρύματα καταγωγής τους για την κάλυψη τοπικών αναγκών.

Σύστημα διαχείρισης σχολείων (SMS) - Ανασκόπηση της αγοράς

Μερικά από τα κυρίαρχα SMS που μπορούν να συμπεριλάβουν οι προμηθευτές στα προϊόντα τους:

 • Διατήρηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα δεδομένα των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών, δημογραφικών και άλλων αρχείων.
 • Επεξεργασία ερωτημάτων από υποψήφιους φοιτητές.
 • Διαχείριση των διαδικασιών εισδοχής ή εγγραφής.
 • Εγγραφή νέων φοιτητών και ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού προγραμματισμού.
 • Διαχείριση εξωσχολικών δραστηριοτήτων και/ή συναφών υπηρεσιών
 • Διαχείριση λογαριασμών φοιτητών και επεξεργασία οικονομικής βοήθειας
 • Διαχείριση τελών και χρεώσεων (τιμολόγηση διδάκτρων ή άλλων υπηρεσιών)
 • Παρακολούθηση και καταγραφή σημειώσεων, παρατηρήσεων, περιστατικών και ενεργειών (εκπαιδευτικό CRM)
 • Διαχείριση εσωτερικών εγγράφων και ροών εργασίας.
 • Δημιουργία και διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Διαχείριση αρχείων εξετάσεων, αξιολογήσεων, βαθμών και ακαδημαϊκής προόδου.
 • Παροχή επίσημων εκθέσεων βαθμολογίας
 • Τήρηση αρχείων απουσιών, παρουσίας και συμπεριφοράς.
 • Παροχή στατιστικών εκθέσεων.
 • Γνωστοποίηση δεδομένων μαθητών στους γονείς ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από τον μαθητή πρόσωπο μέσω μιας πύλης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή push notification.
 • Ειδική εκπαίδευση/κατάρτιση.
 • Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.
 • Υπηρεσίες λογιστικής και κατάρτισης προϋπολογισμού.
 • Φάκελοι υγείας μαθητών.
 • Διοίκηση κυλικείων.
 • Διαχείριση μεταφορών.

Τα SMS παρέχουν συνήθως πύλες για υπαλλήλους, καθηγητές, γονείς και μαθητές. Η ενιαία σύνδεση με συστήματα όπως το Office365 for Education ή το Google G-Suite θεωρούνται σχεδόν υποχρεωτικά χαρακτηριστικά στις μέρες μας.

Επιπλέον, τα SMS είναι τελευταία πλήρως ενσωματωμένα με εξωτερικά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS), όπως το Moodle LMS. Το SMS μπορεί να συγχέεται με το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης ή το Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης, όπου το υλικό των μαθημάτων, οι εργασίες και τα τεστ αξιολόγησης μπορούν να δημοσιεύονται ηλεκτρονικά. Ο λόγος είναι ότι τα συστήματα SMS και LMS τείνουν να επικαλύπτονται.

Μπορούμε γενικά να πούμε ότι τα SMS καλύπτουν κυρίως το διοικητικό μέρος όλων των διαδικασιών σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, ενώ τα LMS καλύπτουν κυρίως το μαθησιακό & διδακτικό μέρος της διαδικασίας.

Λίγα συστήματα λογισμικού παγκοσμίως ισχυρίζονται ότι είναι ταυτόχρονα λύσεις SMS και LMS (π.χ. βλέπε Classter).

Τι περιλαμβάνει το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης;

Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) είναι μια εφαρμογή λογισμικού για τη διαχείριση, την αρχειοθέτηση, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την παροχή μαθημάτων κατάρτισης ή προγραμμάτων κατάρτισης. Τα LMS βοηθούν τον εκπαιδευτή να παραδίδει υλικό στους μαθητές, να διαχειρίζεται τα τεστ και άλλες εργασίες, να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών και να διασφαλίζει την τήρηση αρχείων. Τα LMS επικεντρώνονται στην ηλεκτρονική μάθηση, αλλά υποστηρίζουν διάφορες χρήσεις που λειτουργούν ως πλατφόρμα για ηλεκτρονικά μαθήματα καθώς και διάφορες υβριδικές μορφές, όπως η μικτή μάθηση. Τα LMS μπορούν να συμπληρωθούν από άλλες τεχνολογίες μάθησης, όπως ένα σύστημα διαχείρισης εκπαίδευσης για την εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών ή ένα Learning Record Store για την αποθήκευση και παρακολούθηση των μαθησιακών δεδομένων.

Ένα LMS παρέχει και διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και συνήθως χειρίζεται την εγγραφή των μαθητών, τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μαθητών. Ορισμένα LMS βοηθούν στην αναγνώριση της προόδου, προς τους στόχους μάθησης ή κατάρτισης. Τα περισσότερα LMS είναι σε απευθείας σύνδεση για να διευκολύνουν την πρόσβαση.

Ένα SMS διατηρεί όλες τις οργανωτικές και διαρθρωτικές πληροφορίες μαζί με όλα τα προσωπικά και δημογραφικά δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, ένα LMS διατηρεί όλο το μαθησιακό και διδακτικό υλικό, τις πληροφορίες και τις δράσεις. Ο συνδυασμός και των δύο συστημάτων παρέχει μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση οποιουδήποτε ακαδημαϊκού οργανισμού.

 

Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά των συστημάτων διαχείρισης σχολείων;

Τα κοινά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη συντήρηση δεδομένων μαθητών, τη διαχείριση εισδοχής, την εγγραφή, τον προγραμματισμό προγραμμάτων σπουδών, την παρακολούθηση παρουσίας, την οικονομική διαχείριση, τα εργαλεία επικοινωνίας και την ενσωμάτωση με άλλες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

Τι κάνει το Σύστημα Διαχείρισης Σχολείων Classter να ξεχωρίζει από τα άλλα;

Το Classter προσφέρει αυτοματοποιημένες διοικητικές ροές εργασίας, ακαδημαϊκή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ολοκληρωμένα εργαλεία επικοινωνίας, εύρωστες αναφορές και αναλύσεις, διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών, προσαρμόσιμες ενότητες και επεκτασιμότητα για την κάλυψη των μοναδικών αναγκών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Μπορώ να ζητήσω ένα demo για να μάθω περισσότερα για το Σύστημα Διαχείρισης Σχολείων Classter;

Ναι, τα σχολεία μπορούν να ζητήσουν ένα demo ή να μάθουν περισσότερα για το Classter επικοινωνώντας με την ομάδα ειδικών μας στον ιστότοπό μας.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Student Information Systems for Training Centers
EdTech

Πληροφοριακά συστήματα φοιτητών: Κέντρα Εκπαίδευσης: 10 βασικά χαρακτηριστικά για τα Κέντρα Εκπαίδευσης

Ανακαλύψτε τα βασικά χαρακτηριστικά των Συστημάτων Πληροφόρησης Φοιτητών (SIS) που μπορούν να φέρουν επανάσταση στα εκπαιδευτικά κέντρα, εξορθολογίζοντας τα διοικητικά καθήκοντα, βελτιώνοντας την επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Ψάχνετε να εξοικονομήσετε χρήματα και να αυξήσετε την αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα; Η εφαρμογή ενός Συστήματος Πληροφοριών για τους Φοιτητές (SIS) είναι η απάντηση.
Ανακαλύψτε τα βασικά χαρακτηριστικά των Συστημάτων Πληροφόρησης Φοιτητών (SIS) που μπορούν να φέρουν επανάσταση στα εκπαιδευτικά κέντρα, εξορθολογίζοντας τα διοικητικά καθήκοντα, βελτιώνοντας την επικοινωνία και αυξάνοντας την αποδοτικότητα.
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.