Αυτό το αποτύπωμα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 16 Απρίλιος 2024.

Ο ιδιοκτήτης αυτού του δικτυακού τόπου είναι:

Classter LLC
Kavala, Damianou 10 Street
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@classter.com
Αριθμός τηλεφώνου: +30 2510 242632
ΑΔΑ: ΦΠΑ: EL998479074

Ο νόμιμος εκπρόσωπος (οι νόμιμοι εκπρόσωποι) της Classter LLC:

Nikolaos Nikou

1. Γενικά

1.1 Το όνομα της εποπτεύουσας αρχής μας είναι:

No

1.2 Εμφανίζουμε στον ιστότοπό μας υπηρεσίες ή προϊόντα, για τα οποία απαιτείται εγγραφή στην ακόλουθη επαγγελματική ένωση:

No

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία.