×

Ενημερώσεις προϊόντων I Ιανουάριος 2022

Πυρήνας

 • Όλοι οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν μια φωτογραφία προφίλ, η οποία μπορεί να σταλεί στη διαχείριση για έγκριση, πριν γίνει η επίσημη φωτογραφία τους.
 • Όλοι οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τη γλώσσα προτίμησής τους κατά την είσοδό τους στην πλατφόρμα από το προφίλ τους.
 • Οι διαχειριστές του Classter μπορούν να δίνουν διαφορετικά ονόματα σε διαφορετικά στοιχεία του μενού, ανάλογα με το ρόλο του χρήστη.
 • Πύλη εκπαιδευτικών: Οι επόπτες μπορούν να προσθέτουν/επεξεργάζονται τα έγγραφα της τάξης τους από προεπιλογή στο μενού Οι τάξεις μου.
 • Γενική αναδιάρθρωση στον κατάλογο των εκπαιδευτικών, με τρεις πρόσθετες προβολές “Εκπαιδευτικοί ανά διαθεσιμότητα”, “Εκπαιδευτικοί ανά συγκαταθέσεις” και “Εκπαιδευτικοί ανά δικαιολογητικά”. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν τώρα να προσθέσουν δικαιολογητικά έγγραφα.

 • Πολλαπλά αντίγραφα ενός θέματος μπορούν να δημιουργηθούν με μια διαδικασία ενός βήματος. Επιπλέον, τα θέματα μπορούν πλέον να επεξεργαστούν μαζικά.
 • Έχει προστεθεί μια πρόσθετη καρτέλα στη Γρήγορη αναζήτηση για την εύκολη αναζήτηση ενός θέματος.

 • Στο Κέντρο μηνυμάτων έχει προστεθεί ένας επιπλέον φάκελος για τα αρχειοθετημένα μηνύματα, καθώς και η δυνατότητα του χρήστη να δημιουργήσει τους δικούς του φακέλους. Επιπλέον, έχουν προστεθεί περισσότερες επιλογές φιλτραρίσματος.
 • Στη λίστα Φοιτητών, έχει προστεθεί ένα ακόμη προηγμένο φίλτρο, συγκεκριμένα το Κατάσταση εκπαιδευτικού προγράμματος. Στην προβολή Φοιτητές ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχουν προστεθεί πρόσθετες επιλογές φιλτραρίσματος, συγκεκριμένα το φίλτρο Κατάσταση εκπαιδευτικού προγράμματος και στα Σύνθετα φίλτρα το φίλτρο Κατάσταση φοιτητών.

 • Μια πρόσθετη καρτέλα “Αρχεία και σύνδεσμοι” έχει προστεθεί στη διαχείριση συγγενών , η οποία επιτρέπει τη μεταφόρτωση σχετικών εγγράφων.

 • Τέσσερις ακόμη ενέργειες έχουν προστεθεί στη φόρμα φοιτητών, συγκεκριμένα “Διαχείριση ρόλων/περίόδων”, “Προσθήκη/Επεξεργασία ονόματος χρήστη”, “Προσθήκη/Επεξεργασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου”, “Μεταφορά σε περίοδο”, “Μεταφορά σε άλλο ίδρυμα”.
 • Στη φόρμα Φοιτητή, και συγκεκριμένα στην καρτέλα Δεδομένα εισδοχής, έχει προστεθεί ένα κουμπί “Λήψη όλων” για την ταυτόχρονη λήψη όλων των εγγράφων εγγραφής.

 • Η εκτύπωση μιας κάρτας παράγεται τώρα από ένα παραμετροποιήσιμο πρότυπο. Επιπλέον, ο κωδικός QR παράγεται δυναμικά με βάση τη διαμόρφωση κατά την επιλογή συγκεκριμένων πεδίων.
 • Με βάση την κατηγορία του μηνύματος, κατά την αποστολή ενός εσωτερικού email οι παραλήπτες μπορούν επίσης να λάβουν μια ειδοποίηση (το πρότυπο ειδοποίησης είναι παραμετροποιήσιμο).
 • Η επιλογή “Διδακτικές κατανομές” έχει αφαιρεθεί από την προβολή ημερολογίου στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Προκειμένου να παρέχεται περιγραφική σήμανση για τις υπηρεσίες, η υπηρεσία μπορεί να συνδεθεί με ένα θέμα, ενώ το θέμα κατανέμεται αυτόματα στον καθηγητή της υπηρεσίας.
 • Ο εργαζόμενος μπορεί να αλλάξει την ώρα που πραγματοποιείται ένα σέρβις (επίσης ορατό στο ιστορικό σέρβις), καθώς και τον λόγο αυτής της αλλαγής. Αυτό είναι χρήσιμο σε όλους τους χρήστες για να ενημερώνονται (γονείς, καθηγητές κ.λπ.) καθώς και για την υποβολή εκθέσεων.
 • Οι υπηρεσίες μπορούν να αντιγραφούν από τη μία εταιρεία/περίοδο στην άλλη. Εάν η υπηρεσία υπάρχει ήδη, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις πληροφορίες που θα αντικατασταθούν.
 • Κατά τη διαμόρφωση ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχει πλέον η δυνατότητα για έναν φοιτητή να εγγραφεί σε περισσότερες από μία τάξεις για να παρακολουθήσει τα μαθήματα της επιλογής του. Αυτό ενεργοποιείται μέσω μιας ρύθμισης, μόλις απενεργοποιηθεί το ιστορικό εγγραφών.
 • Στην ακαδημαϊκή καρτέλα ενός θέματος, οι εργαζόμενοι μπορούν τώρα να δουν το πρόγραμμα σπουδών μέσω του οποίου προσφέρεται το θέμα. Επιπλέον, ένα θέμα μπορεί να απενεργοποιηθεί από ένα πρόγραμμα σπουδών.
 • Κατά τον υπολογισμό των ετήσιων αποτελεσμάτων, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να διατηρεί ο μαθητής τον κωδικό/ID πιστοποίησης όταν δεν είναι επιλέξιμος για αποφοίτηση.
 • Στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν προστεθεί δύο πρόσθετες μη επεξεργάσιμες ετικέτες, δηλαδή ο τίτλος και η συντομογραφία από τον κατάλογο θεμάτων, για να δημιουργηθεί ευκολότερα ένα πρόγραμμα σπουδών.

Ακαδημαϊκοί

 • Πύλη εκπαιδευτικών: για να καθορίσετε ποιες καρτέλες θα είναι ορατές στην καρτέλα Ακαδημαϊκή Πρόοδος. Επιπλέον, κατά τη δημιουργία μιας αξιολόγησης, ο καθηγητής μπορεί τώρα να επιλέξει αν αυτή θα είναι ορατή στο Ημερολόγιο, καθώς και την κατηγορία ημερολογίου (π.χ. εξετάσεις). Επιπλέον, έχει διαχωριστεί η λειτουργία μεταξύ της αποστολής ενός email κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία μιας αξιολόγησης.
 • Πύλη μαθητών/γονέων: Έχει προστεθεί μια πρόσθετη προβολή των εργασιών στο σπίτι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο μαθητής ή ο γονέας μπορεί να δει τις εργασίες για το σπίτι είτε για την τρέχουσα είτε για την επόμενη ημέρα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις.
 • Στον Προγραμματισμό αξιολόγησης, τα αποτελέσματα μπορούν πλέον να προβάλλονται και σε προβολή ημερολογίου, ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
 • Στον προγραμματισμό αξιολόγησης, έχει προστεθεί μια νέα στήλη με την ονομασία “Published”, η οποία δείχνει αν η αξιολόγηση έχει δημοσιευτεί ή όχι.

 • Κατά τη δημιουργία του θεματικού σχεδιασμού, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλούς μαθησιακούς στόχους ταυτόχρονα.
 • Στους εκπαιδευτικούς παρέχεται ένα νέο δικαίωμα που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν από κοινού ένα μάθημα να βλέπουν ή να επεξεργάζονται μια αξιολόγηση που έχει δημιουργηθεί από άλλον συνάδελφο.
 • Όλοι οι καθηγητές μιας τάξης μπορούν πλέον να προσθέτουν σχόλια για την πρόοδο των μαθητών. Αυτή η λειτουργία έχει οριστεί για τον επόπτη, ενώ μπορεί να ρυθμιστεί για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
 • Οι συνεδρίες δημιουργούνται πλέον με διαδικασία ενός βήματος και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν ένας εκπαιδευτικός αντικαθίσταται ή όταν περισσότεροι από ένας εκπαιδευτικοί διδάσκουν ένα θέμα.
 • Οι εργαζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν μια ενιαία συνεδρία σε δύο ή περισσότερες ενοποιημένες χρονοθυρίδες.
 • Δύο ακόμη καρτέλες έχουν προστεθεί στα στατιστικά στοιχεία των τάξεων, συγκεκριμένα η Ανάλυση βαθμολογίας και η Ανάλυση αξιολόγησης. Επιπλέον, με βάση την προσαρμογή, έχει προστεθεί ένα κουμπί που επιτρέπει στους καθηγητές να υπολογίζουν αυτόματα τη βαθμολογία.

 • Οι περίοδοι βαθμολόγησης και τα σενάρια βαθμολόγησης μπορούν να εκχωρηθούν μαζικά ανά θέμα με μια διαδικασία ενός βήματος.
 • Σε επίπεδο τάξης, μπορεί να καθοριστεί αν η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση στο βιβλίο βαθμολογίας θα εμφανίζονται αριθμητικά ή κυριολεκτικά.
 • Κατά την υποβολή παρουσίας (θέμα ή υπηρεσίες) οι εκπαιδευτικοί ή οι διαχειριστές μπορούν επίσης να επιλέξουν την κατηγορία παρουσίας. Εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες εκτός από την απουσία ή την καθυστέρηση και μπορούν να επιλεγούν από μια αναπτυσσόμενη λίστα.
 • Στη λίστα παρουσιών, έχει προστεθεί ένα πρόσθετο φίλτρο για προχωρημένους, το “Εμφάνιση παρουσιών υπηρεσιών”.

 • Στις εβδομαδιαίες παρουσίες, έχει προστεθεί ένα κουμπί που επιτρέπει την εφαρμογή των απουσιών σε όλες τις εγγραφές. Επιπλέον, κάτω από κάθε ημέρα έχουν τοποθετηθεί ημερολογιακές ημερομηνίες.

Εισαγωγή

 • Προστέθηκε ένα tooltip για να ενημερώνει τον αιτούντα πώς να αλλάξει τη σειρά των αιτήσεων, όταν έχει περισσότερες από δύο ενεργές αιτήσεις.
 • Κατά τη μεταφόρτωση εγγράφων αίτησης, ο διαχειριστής μπορεί πλέον να ορίσει έναν μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εγγράφων.
 • Η ημερομηνία/ώρα υποβολής μιας αίτησης είναι πλέον ορατή στον διαχειριστή.
 • Η καρτέλα Διαχείριση εφαρμογών περιλαμβάνεται στην ορολογία και μπορεί να μετονομαστεί με βάση τις ανάγκες του ιδρύματος.
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης, μπορείτε πλέον να προσθέσετε την απαίτηση για την πληρωμή τέλους ή τις οικονομικές ρυθμίσεις που δημιουργούνται αυτόματα για την πληρωμή. Απαιτείται πρόσθετη διαμόρφωση.
 • Έχουν προστεθεί νέες οθόνες στο βιβλίο βαθμολογίας και στις αξιολογήσεις, ενώ έχουν αναπτυχθεί περισσότερα εργαλεία για την αυτοματοποίηση της διαχείρισης των Entrance Marks. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι μπορούν να ολοκληρώσουν εργασίες και να λάβουν βαθμούς ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης.
 • Η αξιολόγηση εισόδου μπορεί πλέον να δημιουργείται αυτόματα όταν ανατίθεται σε έναν μαθητή στη διαχείριση εφαρμογών, αφού έχει γίνει η κατάλληλη διαμόρφωση.
 • Έχει προστεθεί μια νέα ρύθμιση, συγκεκριμένα “Απενεργοποίηση της επιλογής Εξαμήνου – το Classter θα επιλέξει αυτόματα το πρώτο Εξάμηνο στη λίστα”. Αυτή η ρύθμιση απενεργοποιεί τη δυνατότητα του αιτούντος να επιλέξει το εξάμηνο για το οποίο θέλει να υποβάλει αίτηση, καθώς επιλέγεται αυτόματα.
 • Έχει προστεθεί άλλη μια ρύθμιση, και συγκεκριμένα η επιλογή “Να μην εμφανίζεται η κατηγορία εφαρμογών στη λίστα εφαρμογών”. Όταν ενεργοποιηθεί, η φόρμα αίτησης αλλάζει μορφή.
 • Τρεις νέες ρυθμίσεις έχουν προστεθεί στις ρυθμίσεις εισδοχής. Δύο από αυτές αναφέρονται στην αυτόματη επιλογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (για παράδειγμα το πρώτο στον κατάλογο), ενώ η τρίτη στους χρήστες που μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις (μαθητές/γονείς).
 • Έχει προστεθεί μια νέα ρύθμιση, η οποία αφορά την επιλογή “Επιτρέψτε στον αιτούντα να υποβάλει αιτήσεις με διπλότυπο”, η οποία επιτρέπει την υποβολή πολλαπλών αιτήσεων για το ίδιο έτος.
 • Πλέγμα χρηστών εισόδου: Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται νέα φίλτρα. Ο υπόμνημα με τις καρτέλες “Απενεργοποιημένος λογαριασμός” και “Απενεργοποιημένος από περίοδο” έχει αφαιρεθεί.

Τιμολόγηση

 • Α προστέθηκε νέα προβολή στον κατάλογο θεμάτων, και συγκεκριμένα “Θέματα ανά οικονομικά στοιχεία”. Αυτή η προβολή επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν οικονομικές λεπτομέρειες για κάθε θέμα.

 • Στη λίστα Arrangements έχει προστεθεί μια πρόσθετη ομαδοποίηση, ανά arrangement και τύπο arrangement

 • Ένα πρόσθετο προηγμένο φίλτρο έχει προστεθεί στη λίστα με τις συμφωνίες, βάσει του οποίου οι υπηρεσίες μπορούν να φιλτραριστούν ανάλογα με το αν απαιτείται ή όχι πληρωμή.
 • Έχει προστεθεί μια νέα ρύθμιση που δεν επιτρέπει στους χρήστες να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική πληρωμή για την τρέχουσα περίοδο, εάν υπάρχουν εκκρεμείς πληρωμές στην προηγούμενη περίοδο.
 • Στην οθόνη οικονομικής επισκόπησης έχει προστεθεί ένα νέο φίλτρο σύγκρισης, σύμφωνα με το οποίο οι φοιτητές φιλτράρονται με βάση τα απλήρωτα ποσά άλλων περιόδων.
 • Μια νέα ρύθμιση έχει προστεθεί στις οικονομικές ρυθμίσεις, και συγκεκριμένα η “Προσθήκη φόρων στις υπάρχουσες τιμές του τιμοκαταλόγου”. Όταν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, το τελικό ποσό προσθέτει τυχόν πρόσθετους φόρους στον τιμοκατάλογο.
 • Κατά τη δημιουργία μιας ρύθμισης που περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, και σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ για διαφορετικά μαθήματα, θα δημιουργηθούν διαφορετικές ρυθμίσεις για κάθε ομάδα μαθημάτων με διαφορετικό ΦΠΑ.
 • Κατά την εισαγωγή φύλλων Excel με ηλεκτρονικές πληρωμές, μπορείτε τώρα να ορίσετε τον αριθμό και τη σειρά τιμολογίου.

CRM

 • Έχει προστεθεί μια νέα ρύθμιση σχετικά με τις διαδικτυακές συναντήσεις, η οποία καθορίζει ποια λειτουργία θα προεπιλέγεται κατά τη διοργάνωση μιας συνάντησης (ανά διαθεσιμότητα μου/ανά διαθεσιμότητα καθηγητή).
 • Στη λειτουργία διαθεσιμότητας ανά καθηγητή στις ηλεκτρονικές συναντήσεις, οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν: τη διάρκεια της συνάντησης, τη διαθεσιμότητα ανά τάξη, τον τύπο συνάντησης, εάν η συνάντηση μπορεί να κανονιστεί μόνο μέσω της διοίκησης.
 • Στις κατηγορίες CRM έχουν προστεθεί μαζικές ενέργειες που επιτρέπουν τη μεταφορά από ένα ίδρυμα σε άλλο, ενώ παράλληλα μπορούν να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα δεδομένα.
 • Στη διαχείριση CRM έχει προστεθεί ένα πρόσθετο φίλτρο καθώς και προσαρμοσμένη εξαγωγή για να διευκολυνθεί η ομαδοποίηση των καταχωρήσεων CRM.

Μεταφορά

 • Στις καθημερινές διαδρομές των μαθητών, ο εργαζόμενος μπορεί να προσθέσει ένα γενικό σχόλιο σχετικά με τη διαδρομή.

Έρευνες & κουίζ

 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν τώρα να αντιγράψουν ένα κουίζ σε άλλη ακαδημαϊκή περίοδο, ως μαζική ενέργεια στην αντίστοιχη λίστα.

Προηγμένα χαρακτηριστικά

 • Ενσωμάτωση Turnitin: Όταν ενεργοποιηθεί, όλες οι εργασίες ελέγχονται για λογοκλοπή, ενώ ο καθηγητής λαμβάνει μια αναφορά ομοιότητας κατά τη βαθμολόγηση της εργασίας.

 • Ενσωμάτωση του HubSpot CRM: Η Classter προσφέρει τώρα ενσωμάτωση με το HubSpot CRM, επιτρέποντας την προώθηση δεδομένων από το Classter στο HubSpot (μονόδρομος). Όταν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε έναν μαθητή στο Classter, οι επαφές και οι συμφωνίες δημιουργούνται αντίστοιχα στο HubSpot. Κάθε συμφωνία και η κατάσταση του μαθητή συγχρονίζεται μεταξύ του Classter και του HubSpot. Στους χρήστες παρέχεται η κατάλληλη διεπαφή για την αντιστοίχιση δεδομένων μεταξύ των δύο εφαρμογών, όπου έχουν τη δυνατότητα συγχρονισμού των οντοτήτων του Classter με τις προσαρμοσμένες ιδιότητες του HubSpot.

 • Ενσωμάτωση API του Outlook: Teams: Η ενσωμάτωση έχει επεκταθεί για την αυτόματη δημιουργία συναντήσεων MS Teams. Αυτή η λειτουργία εξαρτάται επίσης από τη διαμόρφωση των συμβάντων και των συνεδριών.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Classter για την επιτυχία του ιδρύματός σας!

Θα θέλαμε πολύ να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να σας βοηθήσουμε να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό παραγωγικότητας του ιδρύματός σας.

Βρείτε περισσότερα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Whats New Image June 2024
Ενημερώσεις προϊόντων

Ενημερώσεις προϊόντων | Ιούνιος 2024

Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε μερικά νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις που θα κάνουν την εμπειρία σας στο Classter ακόμα καλύτερη. Τους τελευταίους μήνες, η ομάδα μας δούλεψε σκληρά όχι μόνο για να προσθέσει καινοτόμες λειτουργίες, αλλά και για να κάνει την πλατφόρμα μας πιο σταθερή για εσάς. Τα σχόλιά σας ήταν ανεκτίμητα σε αυτό το ταξίδι και είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι ενημερώσεις θα σας προσφέρουν μια πιο ομαλή και πλούσια εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερώσεις προϊόντων

Χαρακτηριστικό οικονομικών συμφωνιών (συμβάσεων)

Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία των οικονομικών συμφωνιών (συμβάσεων), βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις τρεις ακόλουθες ρυθμίσεις στις οικονομικές ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Οικονομικές συμβάσεις > Βασικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερώσεις προϊόντων

Τελευταίες ενημερώσεις προϊόντων της Classter: Classter: Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαχείρισης

Στο Classter, η αδιάκοπη δέσμευσή μας στην καινοτομία μας ωθεί να βελτιώνουμε συνεχώς την πλατφόρμα μας, προσαρμοζόμενοι στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παρουσιάσουμε μια σειρά από συναρπαστικά νέα χαρακτηριστικά που όχι μόνο θα εξορθολογήσουν τις λειτουργίες αλλά και θα ανεβάσουν την ακαδημαϊκή εμπειρία σε νέα ύψη.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του συντάκτη

Η επιλογή ενός Συστήματος Πληροφοριών Μαθητών (SIS) είναι ζωτικής σημασίας για τα μικρά σχολεία, όπου κάθε δολάριο μετράει. Αυτός ο οδηγός βοηθά στην πλοήγηση στην απόφαση αναλύοντας το κόστος και τα οφέλη.
Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε μερικά νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις που θα κάνουν την εμπειρία σας στο Classter ακόμα καλύτερη. Τους τελευταίους μήνες, η ομάδα μας δούλεψε σκληρά όχι μόνο για να προσθέσει καινοτόμες λειτουργίες, αλλά και για να κάνει την πλατφόρμα μας πιο σταθερή για εσάς. Τα σχόλιά σας ήταν ανεκτίμητα σε αυτό το ταξίδι και είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι ενημερώσεις θα σας προσφέρουν μια πιο ομαλή και πλούσια εμπειρία.
Ανακαλύψτε πώς το Σύστημα Πληροφοριών Μαθητών του Classter φέρνει επανάσταση στις λειτουργίες των μικρών σχολείων, διευκολύνοντας τα διοικητικά βάρη με την κεντρική διαχείριση δεδομένων, την απρόσκοπτη επικοινωνία και τον αποτελεσματικό προγραμματισμό.
footer form background spheres

Γίνετε μέλος εκατοντάδων οργανισμών
που χρησιμοποιούν το Classter για να αυξήσουν την αποδοτικότητα του
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Με μια πλατφόρμα που θα κάνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ιδρύματός σας απρόσκοπτη και αποτελεσματική, θα ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του ιδρύματός σας. Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.

Edit Template